Jaipur Summary
1
1
12 km
0
3 kg
<1%
1
Genpact
1
1
12 km
769
3 kg
<1%