Hanoi Summary
7
194
1631 km
0
408 kg
1%
1
MassGenie Asia
Andy Nguyen
5
108
913 km
0
228 kg
71%
2
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội
Le Xuan Truong
1
86
718 km
0
180 kg
<1%
3
RMIT International University
Le Phuong Chi
1
0
0 km
0
0 kg
1%