Hanoi Summary
7
741
6401 km
0
1600 kg
1%
1
MassGenie Asia
Andy Nguyen
5
641
5560 km
0
1390 kg
71%
2
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội
Le Xuan Truong
1
100
841 km
0
210 kg
<1%
3
RMIT International University
Le Phuong Chi
1
0
0 km
0
0 kg
1%