Hanoi Summary
7
677
5786 km
0
1447 kg
1%
1
MassGenie Asia
Andy Nguyen
5
577
4945 km
0
1236 kg
71%
2
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội
Le Xuan Truong
1
100
841 km
0
210 kg
<1%
3
RMIT International University
Le Phuong Chi
1
0
0 km
0
0 kg
1%